สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยศึกษาดูงานระบบบริการสาธารณสุขชายแดนโรงพยาบาลแม่สอด

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยศึกษาดูงานระบบบริการสาธารณสุขชายแดนโรงพยาบาลแม่สอด

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยศึกษาดูงานระบบบริการสาธารณสุขชายแดนโรงพยาบาลแม่สอด

                ที่ห้องประชุมรัตมณี ชั้น 3 อาคารเฉลิมเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด คณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลแม่สอด โดยนายแพทย์จรัล วิวัฒน์คุณูปการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแม่สอด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยเดินทางมาศึกษาดูงานระบบบริการสาธารณสุขชายแดนและการเตรียมความพร้อมรองรับ AEC โดยมีการศึกษาใน เรื่องสถานการณ์การการให้บริการสาธารณสุขชายแดน รูปแบบแรงงานข้ามชาติที่เข้ามารับการบริการ และดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการให้บริการแรงงานต่างด้าว ผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพในมิติต่างๆ มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการรองรับAECอย่างไร และปัญหาอะไรเร่งด่วนที่ต้องการการแก้ไข

                โรงพยาบาลชายแดนไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องการพัฒนายกระดับโรงพยาบาล แต่มีปัญหาของผู้ที่ไม่มีสิทธิ คือ ชาวต่างด้าวเข้ามารับการรักษามาก ซึ่งต้องแก้ไขทั้งระบบ และมีมาตรการชั่วคราว คือ การ แก้ปัญหาเชิงระบบ ด้วยการทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมีระบบสุขภาพที่ดี เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านยังไม่มีระบบประกันสุขภาพต้องไปสนับสนุนให้เกิดระบบขึ้น และระหว่างรอระบบประกันสุขภาพของประเทศเพื่อนบ้าน รัฐบาลต้องหาแนวทางเข้าไปสนับสนุน เช่นการทำกองทุนชั่วคราวมาช่วยในเรื่องนี้ ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน โดยเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างรัฐบาล ในส่วนโรงพยาบาลที่อยู่ตามแนวชายแดน ต้องมีการบริหารจัดการมากขึ้น ทั้งการให้งบประมาณอุดหนุนช่วยให้โรงพยาบาลเกิดสภาพคล่องมากขึ้น และการกระตุ้นให้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากคนกลุ่มนี้ แม้จะได้ไม่มาก แต่ก็ต้องพยายามทำ เพราะกระทรวงสาธารณสุข ใช้งบประมาณในการดูแลปีละหลายร้อยล้านบาท เฉพาะที่จังหวัดตากก็ร้อยกว่าล้านบาท
             สำหรับจังหวัดตาก มีพื้นที่ชายแดนติดต่อประเทศพม่าใน 5 อำเภอคือ แม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยาง พบพระ และอุ้มผาง มีจุดผ่านแดนที่ถูกต้องตามกฎหมาย 1 จุด คือที่สะพานมิตรภาพไทย-พม่า มีด่านตรวจคนเข้าเมืองอีก 31 จุด เป็นจุดผ่านแดนตามธรรมชาติ มีหมู่บ้านคู่ขนานของพม่า 10 หมู่บ้าน และของไทย 13 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 950,000 คน เป็นคนไทยขึ้นทะเบียนระบบประกันสุขภาพ ทุกสิทธิ 580,023 คน มีคนต่างชาติขึ้นทะเบียน 15,911 คน นอกจากนี้มีประชากรแฝงนอกระบบประกันสุขภาพอีกมากกว่า 3 แสนคน และยังมีอีกส่วนอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว 3 ศูนย์ ทั้งศูนย์แม่หละ อุ้มเปี้ยมและ นุโพ รวม 71,789 คน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป