สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 ตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลแม่สอด

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 ตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลแม่สอด

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 ตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลแม่สอด

 

ที่ห้องประชุมรัตมณี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด คณะตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนำโดย นางสุดาพร ดำรงวานิช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นางสาวอนันต์ วงศ์เจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายสุริยา ทารักษ์ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ นายอุดร เขียวดี นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ได้เดินทางมาตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม และมาตรฐานด้านสุขศึกษา เพื่อให้เกิดคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่มารับบริการในสถานบริการของรัฐตามเกณฑ์ที่วางไว้ โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายชำนาญ ซาโปร่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดให้การต้อนรับ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป