สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จัดการอบรม การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)และคู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง(DAIM) ตั้งเป้า3ปี เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัย 85เปอร์เซนต์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จัดการอบรม การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)และคู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง(DAIM) ตั้งเป้า3ปี เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัย 85เปอร์เซนต์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จัดการอบรม การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)และคู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง(DAIM) ตั้งเป้า3ปี เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัย 85เปอร์เซนต์

ที่ห้องประชุมนิลทกาญจน์ โรงแรมราชาบุรี บูติค โฮเต็ล จังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จัดการอบรม การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)และคู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง(DAIM) ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือในการคัดกรองและประเมินความผิดปกติของพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการในโรงพยาบาล ,สาธารณสุขอำเภอ, และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ในจังหวัดตาก เข้าร่วมการอบรมจำนวน 130 คน โดยมีวิทยากรจากสถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต มาบรรยายให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจคัดกรองพัฒนาการ โดยใช้เครื่องมือ DSPM และ DAIM อย่างมีคุณภาพ พร้อมที่จะร่วมการรณรงค์การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย 0-5 ปี ตั้งเป้าหมาย 85 เปอร์เซ็นต์ ให้มีพัฒนาการสมวัยภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

นายสุพร กาวินำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก กล่าวว่า จากข้อมูลพบว่า เด็กไทยเกิดมาพัฒนาการปกติ กว่าร้อยละ 90 แต่เมื่อผ่านไป 1-3 ปี พบว่าพัฒนาการล่าช้าต่ำกว่าเกณฑ์ จากสาเหตุดังกล่าวจึงจำเป็นต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือตัวเด็ก โดยใช้เครื่องมือ DSPM ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการทำงาน เนื่องจากได้นำข้อดีของอนามัย 55 และทีดีเอสไอ (TDSI) พัฒนาเป็นคู่มือ DSPM และพัฒนาไปสู่เครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีจุดเด่นคือความง่ายของเครื่องมือ เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และประชาชนที่สนใจ สามารถเข้ามามีส่วนร่วม สังเกตและเฝ้าระวังลูกหลานของตนเอง หากปฏิบัติตามคู่มือแล้ว เชื่อว่าเด็กไทยจะมีความสมบูรณทั้ง ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อย่างแน่นอน

ภาพ / ข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดตาก

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป