สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเพื่อนำเสนอร่างมาตรการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ SMEs ในพื้นที่ชายแดน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเพื่อนำเสนอร่างมาตรการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ SMEs ในพื้นที่ชายแดน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเพื่อนำเสนอร่างมาตรการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ SMEs ในพื้นที่ชายแดน

                ที่ห้องประชุม โรงแรมอีโค่อินท์  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเพื่อนำเสนอร่างมาตรการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ SMEs ในพื้นที่ชายแดน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ชายแดน และมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 60 ราย  โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลสถานการณ์การดำเนินการธุรกิจ การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ชายแดน แนวทางการส่งเสริม SMEs  ของภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs ในมุมมองของผู้ให้บริการส่งเสริม SMEs ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องและมุมมองของผู้บริการซึ่งเป็น SMEs ในพื้นที่ชายแดน และเพื่อให้มาตรการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งแรงงานในพื้นที่ชายแดน โดยมีหัวข้อในการประชุมว่าด้วยเรื่องของ กลยุทธในการพัฒนาธุรกิจและการตลาดพื้นที่ชายแดน  ,  การถอดบทเรียนความสำเร็จของ SMEs ที่ทำธุรกิจการค้าชายแดน และ  แนวทางการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ SMEs ชายแดนจากหน่วยงานภาครัฐ โดยผู้จัดหวังว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการดำเนินการให้กับกลุ่ม SMEs ในพื้นที่ชายแดน ในการพัฒนาขนาด และธุรกิจให้ใหญ่ขึ้น สร้างรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น และมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป