สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก จัดการอบรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 2559

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก จัดการอบรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 2559

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก จัดการอบรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 2559

                ที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 พันเอกไมตรี ชูปรีชา รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการเกษตรเพื่อหารกลางวัน ปี 2559 โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และสาสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมี ผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูศนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ครูประจำศูนย์ และครูนิเทศ ประจำพื้นที่จังหวัดตาก เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวน 135 คน โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แบบบูรณาการครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 2559 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีองความรู้ในการเกษตร และการขยายพันธุ์พืช การป้องกัน กำจัดโรค แมลงศัตรูพืชโดยชีวภาพ การถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การดำเนินงานสหกรณ์ในโรงเรียนการจัดทำบัญชี การทำงานแบบมีส่วนร่วม การปลูกและดูแลรักษาพันธุ์ไม้ป่า และไม้เศรษฐกิจ โดยดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจาก เจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 และนำไปใช้ที่โรงเรียนของตนต่อไป

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป