สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

            ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดตากสาขาแม่สอด ร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดและสำนักงานอัยการแม่สอดโดยนายเลอศักดิ์ ดุกสุขแก้ว อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตากสาขาแม่สอด จัดการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในเรื่องการลดปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี การจัดการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในเรื่องการลดปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรีก็เพื่อขจัดความไม่รู้ทางกฎหมายและการเอารัดเอาเปรียบกันในทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นรายบุคคล กลุ่ม หรือชุมชนในท้องที่เทศบาลนครแม่สอด เพื่อส่งเสริมเทศบาลนครแม่สอดให้เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสิทธิมนุษยชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนในท้องที่เทศบาลนครแม่สอด

///////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป