สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอดจัดโครงการฝึกอบรม โครงการเพิ่มผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558ถึง2559 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอดจัดโครงการฝึกอบรม โครงการเพิ่มผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558ถึง2559 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอดจัดโครงการฝึกอบรม โครงการเพิ่มผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558ถึง2559 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร

                ณ.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านแม่กุหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด จัดโครงการฝึกอบรม โครงการเพิ่มผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558ถึง2559 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 ให้กับเกษตรตำบลมหาวันและเกษตรตำบลแม่กุ โดยที่รัฐบาลได้ตระหนักและมีความห่วงใยเกษตรกร รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน ให้สามารถประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ สามารถดำรงชีวิตผ่านวิกฤตภัยแล้งไปได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภาวะภัยแล้งในปี 2558 ถึง 2559 และปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยได้มอบหมายให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งมีอยู่ในทุกอำเภอทั่วประเทศ 882 ศูนย์ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมในช่วงที่ประสบภัยแล้ง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป