สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

                ณ.ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 อ.แม่สอด จ.ตาก  นาย อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  โดยมีนาย พงศกรณ์  ทองคำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานในที่ประชุม ได้รับความร่วมมือจากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์เสมารักษ์ ประจำศึกษาธิการภาค 2  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตาก วัฒนธรรม จ.ตาก  สถานี ตร.ภูธรแม่สอด รพ.แม่สอด ที่ได้มีส่วนในการประชุมสัมมนา

                ด้วยสภาพปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ สื่อและเทคโนโลยีในปัจจุบัน  นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น บางส่วนยึดติดกับวัตถุนิยม มีพฤติธรรมเบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่เหมาะสม และมีปัญหาการใช้สารเสพติด การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง การละเมิดทางเพส ดังนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคภาคีเครือข่ายในการดูแลคุ้มครองนักเรียน เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ในครั้งนี้  นายธีร์  ภวังคนันท์  หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา  รวมถึงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา  ด้วย

///////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป