สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดโครงการ “ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย”ปลูกต้นอินทนิล เฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดโครงการ “ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย”ปลูกต้นอินทนิล เฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดโครงการ ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอยปลูกต้นอินทนิล เฉลิมพระเกียรติฯ

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2 ) โดยการนำของ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดโครงการ “ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย”ปลูกต้นอินทนิล เฉลิมพระเกียรติ โดยนายอโณทัย เปิดเผยว่า “จุดประสงค์เพื่อสนองแนวพระราชดำริและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมีพระชนมายุ 60 พรรษา จำนวนทั้งสิ้น 10,000 ต้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มอบกล้าไม้ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 117 โรงเรียน และอีก 58 ห้องเรียนสาขาในถิ่นทุรกันดาร ทั้ง 5 อำเภอชายแดน ให้ผู้บริหารเขตพื้นที่ บุคลากรสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกันปลูกตามที่ต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียนตามความเหมาะสม นอกจากนี้แล้วยังเป็นการบูรณาการ การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระวิชาโดยใช้ต้นไม้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่นการวัดความเจริญเติบโต ขนาดของลำต้น จำนวนใบ การเปรียบเทียบสาเหตุบางต้น เช่นเพราะอะไรต้นนี้ถึงเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นอื่น เป็นต้น อีกทั้งการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก ให้รู้จักความเป็นเจ้าของ รักและหวงแหน ดูแล

                เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโต โดยระยะเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเห็นต้นอินทนิลที่ร่วมกันปลูกในวันนี้จะออกดอกเบ่งบานเป็นสีม่วง พร้อมกันทุกโรงเรียนอย่างแน่นอน และต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อพื้นที่และสร้างป่าไม้ไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้และร่วมกันรักษาสืบไป”

ภาพ / ข่าว  ศตายุ  วาดพิมาย

////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป