สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการประชุมติดตามเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการออกเลขทะเบียนสถานะของเด็กต่างด้าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการประชุมติดตามเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการออกเลขทะเบียนสถานะของเด็กต่างด้าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการประชุมติดตามเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการออกเลขทะเบียนสถานะของเด็กต่างด้าว

ที่โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนด้านต่างด้าว สภาทนายความแห่งประเทศไทย เป็นประธานร่วมกับ นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 โดยมีข้าราชการจากหน่วยงานในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด ในส่วนของฝ่ายทะเบียนจากที่ว่าการอำเภอแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด เทศบาลตำบลท่าสายลวด เทศบาลตำบลแม่กุ  และผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 7 โรงเรียนประกอบด้วย ร.ร.อิสลามศึกษา ร.ร.ราษฎร์วิทยา ร.ร.ศิริวรรณศึกษา ร.ร.สันถวไมตรีศึกษา ร.ร.อนุกูลวิทยา วัดดอนแก้ว ร.ร.ภัทรวิทยา และ ร.ร.ธรรมวัตรวิทยา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย 

สืบเนื่องจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้จัดแนวหารือร่วมกับ นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนด้านต่างด้าว สภาทนายความแห่งประเทศไทย เพื่อติดตามเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการออกเลขทะเบียนสถานะของเด็กต่างด้าวในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 7 โรงเรียน โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนรับรองและรวบรวมส่งตรงไปยังที่ว่าการอำเภอแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด และเทศบาลตำบลท่าสายลวด ตามที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ เพื่อจัดทำทะเบียนราษฎรและกำหนดให้มีเลข 13 หลัก ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการในการควบคุมและพิสูจน์ยืนยัดตัวบุคคล และเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตสวมตัวบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนที่มีนักเรียนต่างด้าวศึกษาอยู่ให้ได้รับงบประมาณในการบริหารงานได้อย่างเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนที่อยู่ในสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพที่ดี และมีอนาคตที่ดีต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์   นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป