สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน

                ที่หอประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียนเสริมสร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ โดยมีนายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมและนายพงศกร ทองคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มนักเรียนด้วยกันและเพื่อเป็นการคัดเลือกสภานักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 โดยมีจำนวนสถานศึกษาเข้าร่วม 64 โรงเรียนรวม 212 คน

                ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีสาระสำคัญตามมาตรา 6 ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและมีคุณธรรม จริยธรรมพร้อมวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร สภานักเรียนและกรรมการนักเรียนเป็นกลไกที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นองค์กรที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติเป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคงเข้มแข็งของสังคมไทย ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดกับนักเรียนทุกคน

                ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น และเป็นสมาชิกที่ดีของหมู่คณะรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกในทางที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในในกฎกติกาของสังคม มีความสามัคคีให้เกียรติผู้อื่นเป็นเยาวชนที่มีคุณค่าต่อสังคมและเป็นอนาคตของชาติ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนและต่อเนื่อง เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดให้มีกิจกรรมสภานักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2  ที่ต้องการสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยผ่านกิจกรรมสภานักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป