สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการอบรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการอบรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการอบรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ

                ที่ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการอบรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ได้รับเกียรติจาก นายธเนศ  เวทมาหะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีนางสาวสุวิมล  ใจโปร่ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีครูผู้สอน วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จาก 64 โรงเรียน จำนวน 256 คนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

                โดยการอบรมในครั้ง จะมีการแบ่งกลุ่มอบรมเป็นรายสรรถนะ จำนวน 4 กลุ่มประกอบด้วย การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้บริหารโรงเรียนมีความตระหนักในการเตรียมผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ  , สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผู้เรียนกระบวนการสอบและลักษณะของข้อทดสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ

                สืบเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ และเข้าร่วมกิจกรรมองค์การ คือ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ตั้งแต่ปี 2000 โครงการดังกล่าวได้ประเมินสมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีอายุระหว่าง 14-15 ปี ด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ โดยทำการประเมิน 3 ปี ต่อครั้ง ซึ่งในปี 2558 จะครบรอบการประเมินอีกครั้ง และให้มีการประเมินด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือเพิ่มเติมจากเดิม โดยการประเมินจะเน้นการพัฒนาบุคากรแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินนักเรียนนานาชาติ และสามรถนำความรู้ไปออกแบบกิจรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมรับการประเมินผลในปี 2558 ได้อย่างทัดเทียม นานาชาติ

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี   วิมุกตายน

////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป