สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ในพื้นที่อำเภอพบพระ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ในพื้นที่อำเภอพบพระ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ในพื้นที่อำเภอพบพระ

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรีผอ.สพป.ตาก เขต2เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69ปีการศึกษา2558ระดับกลุ่ม(กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ-คีรีราษฎร๋)อ.พบพระ จ.ตากสังกัดสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาปฐมศึกษาตากเขต.2ณ.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก และมีนายศักดิ์ดนัย พฤกษ์เจริญผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4.เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในด้านที่จะส่งเสริมหรือพัฒนาให้นักเรียนนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในด้านศิลปะ ดนตรีและสิ่งประดิษฐ์เพื่อเป็นลานแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียน และบุคคลผู้สนใจอย่างหลากหลายและกว้างขวางโดย.แบ่งกิจกรรมการแข่งขันออกเป็น6กลุ่มสาระประกอบด้วย

1.ปฐมวัย2.วิทยาศาสตร์3.สังคมศาสตร์4.ศิลปะ5.การงานอาชีพและเทคโนโลยี6.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โดยมี คณะครูนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมงานประมาณ800คน

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป