สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 จัดอบรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดสพป.ตาก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 จัดอบรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดสพป.ตาก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 จัดอบรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดสพป.ตาก

                ที่หอประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 จัดอบรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดสพป.ตาก เขต2 โดยมีนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 เป็นประธานในพิธีเปิดและนายวิจิตร นาควังไทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมคณะครู นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้กว่า 150 คน การจัดการอบรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนครั้งนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ได้มีการกำหนดเนื้อหาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการจัดการอบรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาให้ได้รับทราบถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 รับทราบถึงแนวทางการดำเนินการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของหน่วยงานให้เป็นที่พึงพอใจของทุกภาคส่วน ตลอดจนสร้างทักษะในวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป