สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จัดการอบรมโครงการบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ในศตวรรษที่ 21

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จัดการอบรมโครงการบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ในศตวรรษที่ 21

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จัดการอบรมโครงการบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ในศตวรรษที่ 21

                ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จัดการอบรมโครงการบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ในศตวรรษที่ 21   นายมรกต กลัดสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในพื้นที่จังหวัดตากจำนวน 1000 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรี บรรยายแต่ผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอำเภอแม่สอด และในครั้งนี้ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ นางสาวกาลัญญา วงศ์แพทย์ ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอแม่สอด

                ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จัดขั้นเพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพครูไทย ยกระดับการศึกษาชั้นพื้นฐานที่สามารถปฏิบัติได้จริง ให้เป็นครูที่ดี มีคุณภาพ ภายใต้แนวคิดหลักการวิสัยทัศน์ รวมไปถึงการเป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และเป็นผู้ให้ ซึ่งครูจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู้ มีทักษะการสื่อสาร อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ตื่นรู้ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ตามทันเทคโนโลยีและข่าวสาร ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการและความรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางคุณธรรมและศีลธรรม รู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ความเป็นชนชาติไทยที่หลากหลาย มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทย ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และประชาคมอาเซียน ในอนาคตต่อไป///////////////

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป