สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก จัดการสัมมนา สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก จัดการสัมมนา สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก จัดการสัมมนา สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน

                ที่ห้องบอลรูม โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท นายชุตินันท์ สิริยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริการการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก กระทรวงพาณิชย์ โดยมีส่วนราชการ และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้กว่า 80 คน

                โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้สภาวะการแข่งขันทางการค้าปัจจุบันมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มศักยภาพโดยการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากโอกาสทางการค้าเป็นสำคัญ และเพื่อสนับสนุนภารกิจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของกรมการค้าต่างประเทศในอาเซียน ปัจจุบันผู้ประกอบการขอใช้สิทธิพิเศษทางการค้าโดยขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ฟอร์ม ดี เฉลี่ยปีละประมาณ 2 แสนกว่าฉบับ คิดเป็นร้อยละประมาณ 20 ของการออกหนังสือสำคัญๆ ทั้งหมด  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเปิดเสรีการค้าในอาเซียนซึ่งถือเป็นกลุ่มประเทศคู่ค้าทีมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย เสริมสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดอาเซียนและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าในเรื่องต้นทุนจากอัตราภาษีนำเข้าที่ได้รับการยกเว้นทำให้สินค้าส่งออกของไทยมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้นและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป