สำนักสาธารณสุขอำเภอแม่สอดร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตากเขต 2 เขต จัดอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอแม่สอด

สำนักสาธารณสุขอำเภอแม่สอดร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตากเขต 2 เขต จัดอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอแม่สอด

สำนักสาธารณสุขอำเภอแม่สอดร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตากเขต 2 เขต จัดอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอแม่สอด

            สาธารณสุขอำเภอแม่สอดร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2จัดการอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้กับสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสาธารณสุขท้องถิ่น ที่หอประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีนายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดการอบรม และนายมานัส ต๊ะชมพู สาธารณสุขอำเภอแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้บริหารโรงเรียนและครูอนามัยโรงเรียน ทุกโรงเรียนในอำเภอแม่สอด จากทุกสังกัดได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตากเขต 2 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 คณะกรรมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 38 เทศบาลนครแม่สอด เทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลท่าสายลวด เทศบาลตำบลแม่ตาวและองค์การบริหารส่วนตำบลอีก 8 แห่ง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 155 คน การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เป็นวิทยากรบรรยาย

             การจัดการอบรมดังกล่าวเป็นการติดตามการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในอำเภอแม่สอดตามเกณฑ์มาตาฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ประสบความสำเร็จ มิใช่บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ทุกหน่วยงาน จำเป็นต้องช่วยกันเพื่อเสริมพลังให้แก่ คน ชุมชน และประชาชน เพื่อการแก้ปัญหา หรือพัฒนาสุขภาพตนเองได้ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

/////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป