สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยจัดประชุมเรื่องปัญหาและปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยจัดประชุมเรื่องปัญหาและปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยจัดประชุมเรื่องปัญหาและปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

                ณ.ห้องประชุมวงษ์ธนสารสิน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สอด นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมเรื่องปัญหาและปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีนางทิพยา เผื่อพิภพ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นผู้กล่าวรายงาน ในการศึกษาเพื่อนำไปวิเคราะห์หาแนวโน้มสภาพปัญหาด้านผังเมือง การจำกัดขยะติดเชื้อและน้ำเสียในโรงพยาบาล  การสุขาภิบาลของด่านศุลกากรและบริเวณชุมชนโดยรอบ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาระฉุกเฉินและสาธารณภัย สุขาภิบาลด้านอาหาร การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค การจัดการสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชากรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก มีสุขภาพดี โดยการเร่งพัฒนาระบริการสาธารณสุข ระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ การควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพภาคเอกชนให้เป็นไปตามกฎหมาย และพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมงานอาชีวอนามัยให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน และทันต่อเหตุการณ์

/////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป