ส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาล รพ.โกลเด้นเยียส์ กรุงเทพ

ส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาล รพ.โกลเด้นเยียส์ กรุงเทพ

“นกไม่มีขน คนไม่มีความรู้ ไม่สามารถขึ้นสู่ที่สูงได้…”..โครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาล ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ กรุงเทพ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา. ได้ยื่นมือช่วยเหลือเยาวชนของจังหวัดพะเยาที่ขาดโอกาสทางการศึกษามีปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว และไม่มีงานทำ รวมทั้งเยาวชนของครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์จปฐ.

 

นับตั้งแต่ปี 2549 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการและพันธุ์หลักสูตรมีการมีงานทำมีอาชีพที่มั่นคงมีงานที่มีเกียรติและสังคมจำนวนทั้งสิ้น 150 คนโครงการนี้นับว่ามีประโยชน์ต่อเยาวชนของจังหวัพะเยายิ่งนอกจากจะสร้างอนาคตให้เยาวชนมีการมีงานทำมีอะไรได้แล้วยังจะทำให้ครอบครัวของเยาวชนพ้นขีดความยากจนได้อีกด้วย
 

ในปี 2559 นี้ทางโครงการสอนนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลได้มอบทุนสุโกศลวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุแก่เยาวชนของจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 18 จำนวนทั้งสิ้น 6 ทุนทุนละ 55,000 บาทโดยได้เริ่มการเรียนการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
 

และเมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 ได้นำเยาวชนจำนวน 6 ท่าน ได้เข้ารายงานตัวเข้ารับทุนและเข้ารับการปฐมนิเทศ ที่โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ กรุงเทพฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ผศ.พญ.วสุธิดา เรขาตานันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ คุณเชาวฤทธิ์. เรขตานันต์ กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์และทีมงานแพทย์ พยาบาล..
 

รายชื่อเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2559 ประกอบด้วย..
1.นางสาวจิตตินันท์ มูลฟุ (น้ำ) บ้านเลขที่ 200 บ.แม่ใสทุ่ง หมู่ 3 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา เกิด 12 เมย.2539 อายุ 19 ปี การศึกษาจบ ม.6 โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ 24 อ.จุน
2.นางสาวนาริน ละม้าย (พลอย) อายุ 22 ปี การศึกษา จบ ม.6 บ้านเลขที่ 2/1 บ.ทุ่งต้นศรี หมู่ 2 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา (สมัครทำงาน..จบโรงเรียนเกื้อกุลบริบาลศาสตร์ จ.เชียงราย) ติดต่อ โทร.089-1502817 , 093-2350536
3.นางสาวกาญจนา พงษ์พันธ์ ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 186 หมู่ 11 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ มารดา นางคำใส อ้างอิง บิดา นายเทพ พงศ์พันธ์ (แยกทางกัน) ติดต่อ คุณทัศนีย์ หอมอ้อม จนท.สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว จ.พิษณุโลก โทร.088-2728564
4.นายเสฎฐวุฒิ แก้วมูล อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 68/10 บ.จำไก่ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ ติดต่อ โทร.082-8892417
5.นายอดิสร กันทะเงิน อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 208/7 บ.ทุ่งหลวง ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ ติดต่อ โทร.080-6786452
6.นางสาวจิตาพร นามเมือง อายุ 19 ปี บ้านเลขที่ 165 บ.สันหนองเหนียว หมู่ 3 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา ติดต่อ โทร.093-2171811 พ่อ โทร.087-6584016

 

โครงการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชนของจังหวัดพะเยาโดยเฉพาะเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนเยาวชนที่ว่างงานบุตรหลานของคุณหรือยังส่วนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์จปฐและเยาวชนที่มีความสนใจทั่วไปของจังหวัดพะเยาได้มีโอกาสเข้าเรียนรู้ฝึกวิชาชีพด้านการพยาบาล
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์. ทีมอาจารย์พยาบาลที่ให้โอกาสต่อเด็กเยาวชนของจังหวัดพะเยา. ได้มีโอกาส สร้างความรู้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้จากโครงการนี้ ขอขอบคุณไว้ณที่นี้เป็นอย่างสูง..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..