สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการบูรณาการส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงการตลาด

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการบูรณาการส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงการตลาด

01

สํา นักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการบูรณาการส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงการตลาด ภายใต้พื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัด พิษณุโลก ปี 2557

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวสุพรทิพย์ นครเนียม นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการบูรณาการส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงการตลาด ภายใต้พื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัด พิษณุโลก ปี 2557
โดยมีนายวิทยา อธิปอนันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์

03

เพื่อ เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้เกษตรกร มีความตระหนักในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในพื้นที่บูรณาการ โครงการ สู่ชุมชน และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ รับทราบ เชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรทั้งในระดับจังหวัดและภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณพื้นที่สาธารณะหนองระหาน หมู่ที่ 15 ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

02

นาง สาวสุพรทิพย์ นครเนียม นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ เปิดเผยว่า สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมร่วมกับสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จํากัด ประกอบด้วย การจัดแสดงผลงานนิทรรศการสหกรณ์ การให้ความรู้เกี่ยวอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ การให้ความรู้ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาลผลิต เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ตามแนวทางของสหกรณ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 20 หน่วยงาน ทั้งนี้

04

เพื่อ ให้เป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาการ เกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพตามความต้องการของชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่า การตลาด และการบริหารจัดการของเกษตรกรให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทําการเกษตรเขต ชลประทานได้อย่างคุ้มค่า สามารถเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรทั้งในระดับจังหวัดและภูมิภาคต่อไป

วรนุช มีชัย /ข่าว
สุภาวรรณ สุขสงค์ /ภาพ
อภิชาต มนัสตรง/บรรณาธิการ

 ABOUT THE AUTHOR

นักข่าวภูมิภาค ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวสำนักข่าวสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก นักข่าวWiFi ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวกริชโพสต์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ผู้ก่อตั้ง สำนักข่าวWiFi พิษณุโลก (WiFi news Phitsanulok) www.wifinews.9zean.com/blog/