หนองแคนดึงอุตสาหกรรมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก หวังยกระดับสินค้าชุมชนสู่ตลาดสากล

หนองแคนดึงอุตสาหกรรมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก หวังยกระดับสินค้าชุมชนสู่ตลาดสากล

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ดได้ต้อนรับ นายอุทัย ปิยวนิชพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายภานุ เนียมสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ซึ่งมีนายอำเภอปทุมรัตต์ นายอดิเรก อุ่นโอสถ  นายประเสริฐ แสนตลาด กำนันตำบลหนองแคน และพีน้องเครือข่ายเกษตรยั่งยืนตำบลหนองแคน ร่วมต้อนรับ ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดได้นำเสนอภาพรวมการพัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และปศุสัตวฺอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลหนองแคน ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ และทำให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวในการทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น สินค้าถูกพัฒนาให้มีรูปลักษ์ที่สวยงาม ตรงความต้องการของตลาดมากขึ้น 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานรากของชุมชนตำบลหนองแคนเน้นการพัฒนาทุนที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและจัดการตนเองได้ เกษตรอินทรีย์คือประเด็นหนึ่งที่ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานภาคีเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งจากฐานรากจริงๆ ซึ่งบทบาทของอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดยังได้เชื่อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมหลายหน่วยงานอีกด้วย และทำให้การพัฒนาของตำบลหนองแคนมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นอีก

 ABOUT THE AUTHOR

ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสว่าง สุขแสง