หนองแคนติดอาวุธ…งานพัฒนา ยกระดับข้อมูลชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการตนเอง

หนองแคนติดอาวุธ…งานพัฒนา ยกระดับข้อมูลชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการตนเอง

        ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตำบลหนองแคนได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบข้อมูลตำบล ซึ่งเป็นกระบวนการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยมีผู้ประสานงานสภาองค์กรชุมชนและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคนเข้าร่วมอบรม ทีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยองค์ประกอบหลัก 2  ส่วน คือ 1)  การสร้างการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล และ 2) การจัดการระบบข้อมูลด้วยการใช้งานโปรแกรม TCNAP ทั้งนี้เพื่อให้ระบบข้อมูลตำบลเป็นเครื่องมือสำคัญของการสร้างนวัตกรรมการแก้ปัญหา การเพิ่มศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเอง ตลอดจนการพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะทั้งในระดับพื้นที่ ระดับเครือข่าย และระดับชาติ โดยแผนสุขภาวะชุมชน ได้กำหนดให้กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลตำาบลเป็นระบบสนับสนุนที่สำคัญระบบหนึ่งของยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 
       โปรแกรมTCNAP  (Thailand Community network Appraisal Program)  เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการข้อมูลของชุมชนเพื่อพัฒนาสู่ตำบลสุขภาวะที่ทำให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันของคนในตำบลสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลโดยจะก่อให้เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลที่ตำบลสามารถนำใช้และปรับปรุงให้ทันสมัยได้ด้วยตนเองเกิดความรู้ในเรื่ององค์ประกอบการจัดระบบข้อมูลตำบลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเฉพาะเรื่องเกิดบุคลากรและแกนนำในตำบลที่มีสมรรถนะในด้านการจัดการข้อมูลและการนำใช้ข้อมูลและเกิดเครือข่ายระบบข้อมูลในระดับตำบลที่สามารถขยายไปสู่ตำบลอื่นๆได้ต่อไป 

 ABOUT THE AUTHOR

ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสว่าง สุขแสง