หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2559

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2559

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2559

                หลายหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่สอดต่างให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 อาทิ เทศบาลนครแม่สอด กองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่ 346 โรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนล และหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยเริ่มที่ศูนย์การเรียนรู้ทีปังกรรัศมีโชติ  เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559  พร้อมกับอ่านสาร และคำขวัญวันเด็ก ของพลเอกประยุทธ จันโอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆอาทิ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต2  สถานีวิทยุกระจายสียงแห่งประเทศไทย แม่สอด ชมรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ ชมรมปืนสมัครเล่นบีบีกัน เรือนจำแม่สอด วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด  กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด หน่วยเฉพาะกิจกกรมทหารราบที่ 4 เมืองไทยประกันชีวิต ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอด  สำหรับผู้สนับสนุนของขวัญ ของรางวัล ประกอบด้วย บ.เทสโก้โลตัส แม่สอด บ.แมคโคร แม่สอด ธ.กรุงไทย สาขาแม่สอด และมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรแม่สอด และผู้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย คุณสุรัสวดี ชินสรนันท์ คุณชำนาญ เรืองโชติ ร้านสตาร์ไนท์แม่สอด ร้านสุพร หจก.เชียงใหม่ เค คอนสตรัคชั่น ผัดไท ฅนโขทัย และลูกชิ้นติดล้อ  ที่ได้ร่วมนำของแจกและกิจกรรมต่างๆมาให้เด็กได้ร่วมสนุกกันอย่างมากมายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ขึ้น ตามภารกิจ  อำนาจ หน้าที่ เป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทย  ซึ่งมีเป้าหมายว่าจะต้องพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้ถึงขีดสุด ตามแผนยุทศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครแม่สอด ทั้งในด้านการศึกษา ในด้านการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ที่จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษาดี เพื่อเป็นกำลังของสังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคตด้วย

                 ขณะเดียวกัน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ทางเทศบาลตำบลท่าสายลวดได้ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ซึ่งในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติได้จัดในปีนี้มีหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้นำกิจกรรมนันทนาการมาให้เด็ก ๆ ได้เล่น พร้อมแจกของขวัญให้กับเด็ก ๆ ทุกคน ได้มีการนำอาวุธยุทโธปกรณ์ มาให้เด็กได้ชม และทางศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนต่างด้าวได้จัดการแสดงของเด็กนักเรียนรวมทั้งจับฉลากแจกของรางวัลและเล่นเกมส์ ต่าง ๆ ให้กับเด็กที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย

                ประวัติวันเด็ก ทั่วโลกเริ่มฉลองงานวันเด็กแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2498 ตามความเห็นขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งทางประเทศไทยก็ได้รับข้อเสนอให้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของเด็กๆ มากขึ้น อย่างที่นานาประเทศกำลังทำอยู่ โดยนายวี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศได้ติดต่อผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และประเทศไทยก็ได้รับข้อเสนอและเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในที่สุดที่ประชุมได้เห็นชอบเรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จึงได้นำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2498 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีรับหลักการจากที่ประชุมให้มีจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาด ไทย และกระทรวงศึกษาธิการรับไปดำเนินการ ซึ่งกองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้อนุมัติเงินส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน จากการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม โดยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ  ประเทศไทยมีงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 ซึ่งต่อมาทางราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ และจัดติดต่อกันมาจนถึงปี พ.ศ.2506 เกิดปัญหาเกี่ยวกับการจัดงานวันเด็ก เพราะในประเทศไทยเดือนตุลาคมยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมากเด็ก ๆ ไม่สะดวกในการมาร่วมงาน อีกอย่าง วันจันทร์เป็นวันทำงานของผู้ปกครอง ทำให้ไม่สามารถพาเด็กๆไปร่วมงานได้ และวันจันทร์เป็นวันที่มีการจราจรก็ติดขัดมาก ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ มีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ซึ่งมีความเหมาะสมและสะดวกสบายขึ้น 
ทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอ จึงได้ประกาศเปลี่ยนงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม มาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา งานวันเด็กแห่งชาติได้เริ่มจัดขึ้นมาใหม่อีกครั้งใน พ.ศ.2508 จนถึงปัจจุบัน

ซึ่งนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญ “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2559 ไว้ว่า  “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป