หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จัดพิธีมอบกิ่งพันธุ์มะนาวแป้นและอุปกรณ์ประกอบส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการเพิ่มรายได้ให้กับราษฎร์ในหวงฤดูแล้ง

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จัดพิธีมอบกิ่งพันธุ์มะนาวแป้นและอุปกรณ์ประกอบส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการเพิ่มรายได้ให้กับราษฎร์ในหวงฤดูแล้ง

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จัดพิธีมอบกิ่งพันธุ์มะนาวแป้นและอุปกรณ์ประกอบส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการเพิ่มรายได้ให้กับราษฎร์ในหวงฤดูแล้ง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558  ที่อาคารเอนกประสงค์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พันเอกอภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดพิธีมอบกิ่งพันธุ์มะนาวแป้น และวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ที่เข้าร่วมโครงการประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นการต่อยอดการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

กองบัญชาการกองทัพไทย จึงได้มอบหมายให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร พร้อมมอบอุปกรณ์ เครื่องมือช่างยนต์เล็ก ให้กลุ่มพ่อบ้าน มอบกิ่งพันธุ์มะนาวแป้นให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยหินฝน เพื่อที่นำไปปลูกมะนาววงบ่อ เป็นการต่อยอดให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน เพื่อส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพภายในชุมชนและหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนและกลุ่มเกษตรกร ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว มีความรักความสามัคคี สามารถพึ่งตนเองได้ โดยการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ให้มั่นคง ยั่งยืน ยิ่งขึ้น

ภาพ / ข่าว ชมมณี  เสืออ่ำ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป