หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ร่วมกับราษฏรอำเภอแม่สอด ดำเนินการสร้างแก้มลิงแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแบบยั่งยืน

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ร่วมกับราษฏรอำเภอแม่สอด ดำเนินการสร้างแก้มลิงแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแบบยั่งยืน

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ร่วมกับราษฏรอำเภอแม่สอด ดำเนินการสร้างแก้มลิงแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแบบยั่งยืน

            ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายบรรเจิด ลาวัลย์รัตนากุล รองนายกเทศมนตรี เดินทางมาร่วมโครงการการสร้างแก้มลิงแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแบบยั่งยืน โดยมีพันเอกอภิวิศน์  สุธรรมวรโรจน์  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33  สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ราษฏรชุมชนประชารักษ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด และเครื่องจักรกล ตลอดจนฝ่ายปกครองและหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการขุดลอกสร้างแก้มลิง บริเวณคลองชลประทาน ชุมชนประชารักษ์  เขตเทศบาลนครแม่สอด  เพื่อกักเก็บน้ำ ไว้ใช้เพื่อการเกษตร เป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้ในกรณีเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง เป็นแหล่งพัฒนาระบบนิเวศน์ เลี้ยงปลาน้ำจืด ตลอดจนยังเป็นขุดลอกเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ เพื่อเตรียมพร่องน้ำ รับการระบายน้ำจากเขตเทศบาลนครแม่สอด ในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำหลาก  ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครแม่สอดอีกทางหนึ่งในอนาคต

            การสร้างแก้มลิงและขุดลอกคลองชลประทานในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการช่วยเหลือราษฏรในพื้นที่ ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อไม่ให้ราษฏรในพื้นที่ในรับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง หรือมีการโยกย้ายการประกอบอาชีพจากถิ่นกำเนิด  โดยมีการดำเนินการขุดลอก เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ กำจัดวัชพืช ที่ขว้างทางน้ำ  ร่วมความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ด้านนายสุนทร สันธิสิริ ประธานชุมชนประชารักษ์ กล่าวว่าสำหรับการสร้างแก้มลิงและขุดลอกชลประทานในครั้งนี้ ถือว่าจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนเป็นอย่างมาก ทั้งการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เก็บน้ำไว้ใช้เพื่อดับเพลิง กรณีเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ เป็นแหล่งเลี้ยงปลาน้ำจืด และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทั้งงานลอยกระทง ตลอดจนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในอนาคต

/////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป