หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ทำพิธีปิดการอบรมการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภาคประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ทำพิธีปิดการอบรมการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภาคประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่   4  ทำพิธีปิดการอบรมการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภาคประชาชน 

                ที่ห้องประชุมอาคารวัชโรภาส   หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4   อ.แม่สอด จ.ตาก   พันเอกอาสาฬหะ   พูลสุวรรณ   รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่  4  เป็นประธานพิธีปิดการอบรมการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภาคประชาชน  นอกจากนี้รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่  4 ร่วมกับผู้นำชุมชน ได้ทำพิธีมอบใบเกียติบัตรให้แก่ประชาชน เยาวชน และ นักเรียน    3  หมู่บ้านที่อยู่ติดชายแดนไทย-พม่า ประกอบด้วย   บ้านห้วยหินฝน   บ้านแม่ปะบ้านสัน  บ้านพระธาตุ   ตำบลแม่ปะ จำนวน  80 คน  ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วย 

                พันเอกอาสาฬหะ พูลสุวรรณ  กล่าวว่า   จากสถานการณ์ของปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศเช่นปัญหาด้านความมั่นคงปัญหายาเสพติด ปัญหาทางการเมืองซึ่งเกิดจากความแตกต่างด้านความคิดนำไปสู่การบิดเบือนข้อมูล ทำให้เกิดผลกระทบกับสถานบันหลักของชาติปัญหาการก่ออาชญากรรมที่ปรากฏในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆของประเทศดังนั้น หน่วยเฉพาะกิจกรรมทหารราบที่ 4  จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นเครือข่ายในการเผ้าระวังและแจ้งเตือนข่าวสารในพื้นที่ตนเองอย่างมีส่วนร่วมให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดอย่างทันท่วงที่  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำหมู่บ้านและชุมชนให้มีความรู้ความสามารถมีจิตสำนึกในการเป็นผู้นำของชุมชน และมีแนวทางในการจัดทำแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเหมาะสมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายของหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดพื้นที่ชายแดน ในระดับตำบลและพร้อมขยายผลเป็นเครือข่ายระดับอำเภอ และระดับจังหวัด  เพื่อเป็นการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย มีผลต่อการลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติด เพื่อสนับสนุนงานด้านการข่าวและงานมวลชน เพื่อนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายต่อไป

ภาพ / ข่าว   เครือข่ายสำนักข่าวนครแม่สอด

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป