หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จัดการประชุมศูนย์ข่าวอำเภอแม่สอด ประจำเดือน มิถุนายน 2558

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จัดการประชุมศูนย์ข่าวอำเภอแม่สอด ประจำเดือน มิถุนายน 2558

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จัดการประชุมศูนย์ข่าวอำเภอแม่สอด ประจำเดือน มิถุนายน 2558

                ที่ห้องประชุมวงศ์ธนสารสิน ที่ว่าการอำเภอแม่สอด พันเอกอาสาฬหะ  พูลสุวรรณ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ปลัดอำเภอแม่สอด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากเทศบาลนครแม่สอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  โดยวาระการประชุมประกอบด้วยการหารือ เรื่องร้องทุกข์ ปัญหาในพื้นที่ ว่าด้วยเรื่องของ สถานการณ์ด้านยาเสพติด  ซึ่งพื้นที่เพ่งเล็งและควรเฝ้าระวังคือตามแนวชายแดนยังคงเป็นพื้นที่ อ.แม่สอดซึ่งมีขบวนการเครือข่ายยาเสพติดรายย่อยลักลอบซื้อขายยาเสพติดบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ตลาดริมเมย  จึงขอประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และผู้นำท้องถิ่น ติดตามความเคลื่อนไหวของขบวนการเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ หากมีเบาะแสหรือปรากฏความเคลื่อนไหว ช่วยแจ้งข่าวสารให้กับหน่วยงานในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อร่วมมือป้องกันและป้องปรามมิให้เกิดการแพร่ระบาดที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและแก้ไขปัญหาต่อไป  สำหรับด้านความเคลื่อนไหวของกลุ่มเห็นต่างรัฐบาล ขอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่นและสถานศึกษา โดยขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนักศึกษาให้ช่วยกันดูแล และป้องกันไม่ให้สิ่งร้ายๆ หรือความสูญเสียเกิดขึ้นอีก เพื่อนำไปสู่ข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่อไป ด้านการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติจาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่ม จากสถานการณ์ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนและมีฝนตกกระจาย ถึงร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ในห้วงที่ผ่านมาในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก เคยประสบภัยธรรมชาติจากน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ถนนถูกตัดขาด และน้ำท่วงในหลายพื้นที่มาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ข้อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนท้องถิ่น หากตรวจพบพื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติดังกล่าว ให้รีบแจ้งข่าวสารไปยังหน่วยงานราชการ หน่วยทหารที่อยู่ใกล้พื้นที่ และฉก.ร.4 รับทราบโดยด่วย เพื่อจะได้ร่วมกันเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้รวดเร็ว

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป