หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จัดประชุมศูนย์ข่าวอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จัดประชุมศูนย์ข่าวอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จัดประชุมศูนย์ข่าวอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559

                ที่ห้องประชุมวงศ์ธนสารสินชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สอด นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้ นายยรรยง กุนาคำ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด เป็นประธานการประชุมศูนย์ข่าวอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559  โดยมีตัวหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องสถานภาพอาชญากรรมในอำเภอแม่สอด ผลการดำเนินงานตามายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนการบูรณาการบำบัดยาเสพติด สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ผู้ได้รับโทษจำคุยในเรือนจำ การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าของหนีภาษีในอำเภอแม่สอด ตามที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเบื้อต้นของ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นโยบายการปราบปรามและแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายปราบปรามและแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น ตามมาตรฐานความผิด 16 กลุ่ม ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการบังคับใช้กฏหมาย ต่อ บุคคลหรือกลุ่ม ผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น กำหนดระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559  เพื่อปราบปรามและแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดความศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน นำไปสู่ความสงบสุขของสังคมอย่างแท้จริง

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป