หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากจัดอบรมชุมปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากจัดอบรมชุมปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากจัดอบรมชุมปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก

                ที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 พ.อ.อภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์ รอง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เป็นประธานเปิดการอบรมชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และชุมปฏิบัติการในพื้นที่เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน เนื่องด้วยปัจจุบันอยู่ในห้วงปลายฤดูหนาว ต้นฤดูแล้ง โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายนของทุกปี โดยทุกปีในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก มักจะประสบปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างใกล้ชิด โดยจัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่า และหมอกควัน อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อเป็นการป้องกันเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ เพื่อลดการเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่า และหมอกควัน และในครั้งนี้ ประธานได้มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้กับชุดปฏิบัติการที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป