องค์กรเอกชนประเทศญี่ปุ่นคัดเลือกเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาเมือง

องค์กรเอกชนประเทศญี่ปุ่นคัดเลือกเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาเมือง

องค์กรเอกชนประเทศญี่ปุ่นคัดเลือกเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาเมือง

            ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองายกเทศมนตรีพร้อมพันตรีธีระยุทธ วุฒิอรรถสาร รองปลัดรักษาการณ์ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์กรเอกชน ไจก้า หรือองค์การเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ซึ่งประกอบไปด้วยนางสาว โมะโตะโกะ คะเนะโกะ รองหัวหน้าคณะผู้จัดทำโครงการ พร้อมคณะทำงานโครงการโดยมีนางสาววีรดา สุขเจริญมิตรเป็นล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น ซึ่งทางเจ้าหน้าที่องค์กรเอกชนไจก้า จะทำการจัดเก็บข้อมูล แบบสอบถาม ทำการประเมิน เพื่อนำเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนไปสู่การพัฒนาเมืองในอนาคต โดยความร่วมมือระหว่างองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ป่น ไจก้า และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการคัดเลือกเทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป