องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจัดโครงการอบรมส่งเสริมเครือข่ายวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพื้น 5 อำเภอฝั่งตะวันตก จังหวัดตาก รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจัดโครงการอบรมส่งเสริมเครือข่ายวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพื้น 5 อำเภอฝั่งตะวันตก จังหวัดตาก รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจัดโครงการอบรมส่งเสริมเครือข่ายวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพื้น 5 อำเภอฝั่งตะวันตก จังหวัดตาก รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558. 

            ที่ห้องประชุมอินทรคีรี ชั้น 3 โรงแรมอีโค่อินท์แม่สอด  นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานเปิด โครงการอบรมส่งเสริมเครือข่าววัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบครองคลุมทั้งจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในจังหวัดตาก จัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมส่งเสริมเครือข่ายวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ต่าง ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก รุ่นที่ 1 เพื่อให้มีการธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ก่อให้เกิดความรัก หวงแหน ภาคภูมิใจและเป็นแหล่งค้นคว้าของคนรุ่นหลังต่อไป เผยแพร่ศิลปะและการแสดงออกด้านต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก  เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในชุมชน แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รองรับการเป็นประชาคมสังคมอาเซียน สร้างสังคมและชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและพัฒนาสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง  เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น การท่องเที่ยว และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นในจังหวัดตาก โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วยเครือข่ายวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆในเขตพื้นที่ 5 อำเภอ ฝั่งตกวันตก จำนวน 200 คน

/////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป