องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลีซู ที่ลานวัฒนธรมบ้านร่มเกล้าสหมิตร ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลีซู ที่ลานวัฒนธรมบ้านร่มเกล้าสหมิตร ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลีซู ที่ลานวัฒนธรมบ้านร่มเกล้าสหมิตร ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

                เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2559 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลีซู โดยมีนายกำพล เข็มฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านร่มเกล้าเจริญสุขกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และประชาชน โดยพร้อมกันร่วมจัดกิจกรรมที่ลานวัฒนธรรมบ้านร่มเกล้าสหมิตร ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก โดยการจัดประเพณีปีใหม่ลีซูในครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลีซูให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป , เพื่อให้เกิดความรู้รักสามัคคีและหวงแหนในวัฒนธรรมปีใหม่ของชนเผ่าลีซู และ เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลีซู ให้คงอยู่และถ่ายทอดไปยังลูกหลานสืบไป

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป