องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงอบรมโครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงอบรมโครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นประจำปี 2558

ข่าวประจำวันที่ 5 เดือน กันยายน 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงอบรมโครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นประจำปี 2558

            องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงอบรมโครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นประจำปี 2558  ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด โดยมีนายสมนึก ชื่นนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงเป็นประธานในการเปิดการอบรมและนายอัษฎางค์ แช่มเดช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีตัวแทนผู้ปกครองนำเด็ก 7 หมู่บ้านเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้จำนวน 80 คน การจัดอบรมโครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง สานสัมพันธ์ครอบครัวครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและสตรีมีความรู้ความเข้าความเข้าใจในเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วย ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมครอบครัว ลดความรุนแรงในครอบครัวสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ทราบถึงโทษอบายมุข สิ่งเสพติด การดูแลสุขภาพของเด็กและครอบครัว และเพื่อให้เกิดความรักความเข้าใจในครอบครัวทำให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งยิ่งขึ้น

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป