องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านอาหารและโภชนาการ  ประจำปีการศึกษา 2558

                เมื่อวันที่  22  มิถุนายน   2558  ที่ศาลาการเปรียญวัดเวฬุวัน  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก    นายมานพ ยะเขียว   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะเป็นประธานพิธีเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านอาหารและโภชนาการ  ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้ปกครอง ครูดูแลเด็ก และแม่บ้านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะ    เข้าร่วมอบรม  จำนวนทั้งสิ้น  กว่า 100   คน   นอกจากนี้นายมานพ ยะเขียว นายกองค์บริหารส่วนตำบลแม่ปะ พร้อมด้วย  นายสมเดช  ต๊ะทองคำ  กำนันตำบลแม่ปะ   นายสิงห์คำ อุษา ผู้ใหญ่บ้านพระธาตุศิริมงคล  นายบุญเรือง     ยะเขียว  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมโรงพยาบาลแม่ปะ มอบยาสามัญประจำบ้าน   จำนวน   150 ชุด   

ให้กับผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะอีกด้วย  

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ   กล่าวว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านอาหารและโภชนาการ  ประจำปีการศึกษา  2558   ในครั้งนี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อให้ผู้ปกครอง  ครูผู้ดูแลเด็กและแม่บ้าน ศูนย์เด็กเล็กตำบลแม่ปะมีความรู้ความสามารถมีทักษะในดูแลด้านการส่งเสริมอาหารและโภชนาการที่ถูกหลักอนามัยให้กับเด็ก  

ภาพ / ข่าว   เครือข่ายสำนักข่าวนครแม่สอด

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป