อบจ.พิษณุโลก จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี2557

อบจ.พิษณุโลก จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี2557

รายงานข่าวโดย สำนักข่าวท้องถิ่น / สำนักข่าวWiFi / นักข่าวพลเมือง Thai PBS วันที่ 9 เมษายน 2557 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก พร้อมด้วยนายอดิเทพ ศิริเจริญพันธ์ รองนายก อบจ.พิษณุโลก สมาชิกสภา อบจ.พิษณุโลก ร่วมเป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2557 ณ หอประชุมบึงราชนกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก กล่าวว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 กำหนดให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อแสดงความกตัญญู และให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ คณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จึงได้จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2557 ขึ้น ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 ณ หอประชุมบึงราชนกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สำหรับโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2557 ที่ดำเนินงานในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังห วัดพิษณุโลก ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ภูมิปัญญา ความสามารถ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและอนุชนรุ่นหลัง ทำให้สังคมเห็นคุณค่า ความสำคัญ   ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ และให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดงานวันผู้สูงอายุและร่วมสืบสานประเพณีไทย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการแสดงของผู้สูงอายุทั้ง 9 อำเภอและการละเล่นต่างๆ จากนั้นนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ อบจ.พิษณุโลก และผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557 อย่างเป็นกันเอง

 ABOUT THE AUTHOR

นักข่าวภูมิภาค ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวสำนักข่าวสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก นักข่าวWiFi ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวกริชโพสต์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ผู้ก่อตั้ง สำนักข่าวWiFi พิษณุโลก (WiFi news Phitsanulok) www.wifinews.9zean.com/blog/