อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมป้องกันภัยยาเสพติด

อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมป้องกันภัยยาเสพติด

1

วัน ที่ 9 มิถุนายน 2557 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโครงการ ประชาร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด ณ ศาลาการเปรียญวัดปลัดแรด อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก มีพ.ตท. เจริญ พิทักษ์นิติวุฒิ รอง ผกก.(ป) สภ.บางระกําให้การต้อนรับด้วยสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศเราในปัจจุบัน จัดได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤติ

โดยการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ทวีความ รุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะมีการผลิตยาเสพติดทั้งภายในประเทศและมีการลักลอบนําเข้าจากต่างประเทศ เช่น เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี เป็นต้น ถึงแม้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปราบปราม จับกุมอย่างเข้มงวดและจริงจัง แต่ก็ไม่สามารถทําให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงได้เลย แต่กลับทําให้ผู้ผลิตได้พัฒนายาเสพติดให้ออกฤทธิ์แรงขึ้นอีกทั้งพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่ตรวจพบสารเสพติดในตัวผู้เสพได้ยากขึ้น จากปัญหาดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคมที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

2

อีก ทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรข้ามชาติและปัญหาความมั่นคงแห่งชาติด้วย สําหรับมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติดนั้น ต้องเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนพัฒนาเจตคติของประชาชนทุกคนให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและ ไม่ยุ่งเกี่ยวและต่อต้านยาเสพติด ตลอดจนฝึกอบรมสัมมนาแก่กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งการจัดทําโครงการป้องกันต่างๆ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนําโดยนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก ได้ร่วมกับสถานีตํารวจภูธรอําเภอบางระกํา ได้จัดโครงการ ประชาร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด

3
เพื่อดําเนินตามนโยบายของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตลอดจนให้ประชาชนรับรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและให้ความร่วมมือในด้านข่าวสารกับเจ้าหน้าที่
ตํารวจในการป้องกันและปราบปรามรวมถึงเป็นการตัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน หมู่บ้าน
โดยทําลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้หมดสิ้น และในการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นําชุมชน เยาวชน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ตําบลปลักแรด ตําบลพันเสา ตําบลบ่อทอง และตําบลวังอิทก จํานวนกว่า 200 คน

#สำนักข่าวWiFi #ศูนย์ข่าวพลเมืองไทยพีบีเอสพิษณุโลก

 ABOUT THE AUTHOR

นักข่าวภูมิภาค ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวสำนักข่าวสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก นักข่าวWiFi ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวกริชโพสต์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ผู้ก่อตั้ง สำนักข่าวWiFi พิษณุโลก (WiFi news Phitsanulok) www.wifinews.9zean.com/blog/