อบจ.พิษณุโลก พร้อมรับมือภัยน้ําท่วม หากเกิดเหตุลงพื้นที่ช่วยเหลือได้ทันที

อบจ.พิษณุโลก พร้อมรับมือภัยน้ําท่วม หากเกิดเหตุลงพื้นที่ช่วยเหลือได้ทันที

11

เมื่อวัน ที่ 2 กรกฎาคม 2557 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าในช่วงตั้งแต่ เดือนมิถุนายนเป็นต้นนี้เป็นช่วงฤดูฝนลักษณะอากาศจะเปลี่ยนแปลงจากฤดูร้อน เข้าสู่ฤดูฝนอากาศจะแปรปรวนและมีฝนตกชุกต่อเนื่องเป็นระยะๆซึ่งลักษณะอากาศ เช่นนี้จะก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําท่วมขังหรือน้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่ราบลุ่มหรือใน พื้นที่ราบสูงที่ลาดเชิงเขา เสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก

13

น้ํา ล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มอาจสร้างความสูญเสียทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนเป็นจํานวนมากดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ ปัญหาดังกล่าว ทาง อบจ.พิษณุโลกได้จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี2557 ขึ้นที่บริเวณสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกหมู่ที่ 4 ตําบลสมอแข อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

โดยให้ความช่วยเหลือหน่วย งานต่างๆ และราษฎรที่ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ อีกทั้งยังได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งประจําอําเภอ ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําอําเภอ 9 แห่งในจังหวัดพิษณุโลกด้วย

12

ส่วน ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่จัดเตรียมไว้เพื่อรองรับมือกับการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยนั้นจะประกอบไปด้วยเรือท้องแบน ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 10 คน จํานวน16 ลํา เรือพลาสติกขนาดบรรทุกได้ 3 คน จํานวน 4 ลําเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ จํานวน 20 เครื่อง เครื่องสูบน้ําขนาด8 นิ้ว จํานวน 14 เครื่อง เครื่องสูบน้ําพร้อมปั้มน้ํา ขนาด 3 นิ้วจํานวน 2 เครื่อง เครื่องกําเนอดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์จํานวน 1 เครื่อง รถแบคโฮว์ (แขนสั้น) จํานวน 1 คัน รถแบคโฮว์(แขนยาว) จํานวน 2 คัน รถบรรทุก 6 ล้อ เครน จํานวน 1 คันรถบรรทุกชานต่ํา จํานวน 2 คัน รถบรรทุกน้ํา 10 ล้อ จํานวน 6 คัน รถปิกอัพ ประสานงานควบคุมการปฏิบัติงาน จํานวน 2 คัน

รถยนต์ ตรวจการณ์จํานวน 1 คน รถกู้ภัยไฟส่องสว่าง (ชนิด6 ล้อ) จํานวน 1 คัน รถยนต์ดับเพลิงกระเช้าฉีดน้ําพร้อมบันไดชนิด 10 ล้อ จํานวน 1 คัน เรื่อตรวจการณ์พร้อมเครื่องยนต์จํานวน 1 ลํา รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮโรลิคฯ จํานวน 1 คันรถดับเพลิง 10 ล้อ ความจุ 10,000 ลิตร จํานวน 1 คันหากประชาชนในพื้นที่ใดได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ช่วย เหลือผู้ประสบภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โทร 089-6440041 , 089-5446966

#สำนักข่าวWiFi #ศูนย์ข่าวพลเมืองไทยพีบีเอสพิษณุโลก

 ABOUT THE AUTHOR

นักข่าวภูมิภาค ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวสำนักข่าวสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก นักข่าวWiFi ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวกริชโพสต์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ผู้ก่อตั้ง สำนักข่าวWiFi พิษณุโลก (WiFi news Phitsanulok) www.wifinews.9zean.com/blog/