อบต.แม่ปะจัด พิธีมอบใบปัญญาบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ

อบต.แม่ปะจัด พิธีมอบใบปัญญาบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ

อบต.แม่ปะจัด พิธีมอบใบปัญญาบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ

            เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2558 เวลา 11.00 น.ที่ผ่านมา  ณ.หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด  ได้มีการจัดพิธีมอบใบปัญญาบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ โดยนาย มานพ  ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะเป็นผู้กล่าวรายงานให้ท่านประธานภายในงานคือนาย สมชัย  หทยตัณติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้รับทราบถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในตำบลแม่ปะ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จึงได้จัดตั้ง รร.ผู้สูงอายุเมืองแม่ปะขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา  เสริมสร้างผู้สูงอายุให้พัฒนาศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีความสุขในการดำเนินชีวิต ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า รู้จริง ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                ในวันนี้มีนักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะที่จบหลักสูตรชั้นต้นอยู่จำนวน 125 คน ซึ่งการจัดพิธีมอบใบปัญญาบัตรนักเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก///////////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป