อบต.แสมสาร จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ

อบต.แสมสาร จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ/ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในฐานะหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่รั้บผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่นได้มีการมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เหมาะสมและจัดสวัสดิการให้ผู้พิการ/ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ได้ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือ สนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของผู้พิการ/ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ให้ความสำคัญให้ผู้พิการ/ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสได้แสดงบทบาททางสังคมอย่างเหมาะสมตลอดมา และได้ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ/ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต และจัดเก็บข้อมูลเป็นฐานในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ/ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ผู้พิการ/ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง

ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จึงเข้ามามีส่วนดูแลมากขึ้นและเพื่อไม่ให้ผู้พิการรู้สึกโดดเดี่ยวและมีกำลังใจพร้อมที่จะต่อสู้กับชีวิตด้านสุขภาพจิตที่ดีขึ้น และในวันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร โดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ/ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) มามอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคต่าง ๆ ให้กับผู้พิการ/ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส หมู่ 2 จำนวน 14 ราย และจะออกเยี่ยมผู้พิการ/ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส หมู่ 3 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 จำนวน 25 ราย ผู้พิการ/ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส หมู่ 4 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 อีกจำนวน 16 ราย

 ABOUT THE AUTHOR

Sattahip Channel สัตหีบชาแนล ทางเลือกใหม่ของการรับชมสื่อข้อมูล ข่าว สาระต่างๆ ในมุมมองใหม่ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง เข้าเยียมชมได้ที่ www.facebook.com/sattahipchannel ยูทูป พิมพ์ "สัตหีบชาแนล" และรับชมทางทีวีได้ทาง พีเคเบิ้ลทีวีสัตหีบ, สัตหีบเน็ตเวิร์คบ้านฉาง, แสมสารเคเบิ้ลทีวี ออกอากาศทางช่อง 16 ทุกวันเวลา 11.30-12.30 น. และเวลา 19.30-20.30 น.