อบรมขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ให้กับผู้บริหารและคณะครูกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเอกชน

อบรมขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ให้กับผู้บริหารและคณะครูกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเอกชน

อบรมขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ให้กับผู้บริหารและคณะครูกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเอกชน

                นายเจิดจ้า น้อยสำลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ให้กับผู้บริหารและคณะครูกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเอกชน โดยมีนายสมศักดิ์ จิตจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดจัดการอบรมทางไกล ระบบ DLTV และ DLIT พลิกโฉมนักเรียน ป. 1 อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี ตามแนวทาง พัฒนาการทางสมอง (BBL) ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโรงเรียนในสังกัดสถานศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล“เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อเรียนจบชั้น.ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม” นั้น

                นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดนโยบายสำคัญที่เน้นให้นักเรียนทุกระดับชั้น อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้ โดยกำหนดให้ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ระดับชั้นที่สูงขึ้น ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง พัฒนาการทางสมอง (BBL) เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี และอ่านออกเขียนได้ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จึงมีนโยบายนำแนวทางดังกล่าวมาใช้ขยายผล ให้ครูผู้สอนทุกคนเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น และแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป ณ โรงเรียนภัทรวิทยา อำเภอแม่สอด

//////////////////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป