อัมพวา เดินวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 1

อัมพวา เดินวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 1

20152604164410.jpg               เมืองไทย – ตลาดน้ำอัมพวา

        เดินวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 1

      เทศบาลตำบลอัมพวาร่วมกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)    ได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน “เมืองไทย-ตลาดน้ำอัมพวาเดินวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 1”  ณ บริเวณตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

            โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

            1.  เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การสร้างเครือข่ายการออกกำลังกาย

            2.  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวารวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคร

ประเภทการแข่งขัน จัดการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

              1.  การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 12.8 กิโลเมตร ประกอบด้วย

            ประเภทชาย  จำนวน  11 รุ่น  ดังนี้ 

             – รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี    – รุ่นอายุ 16 – 29 ปี     – รุ่นอายุ 30 – 34 ปี         

            – รุ่นอายุ 35 – 39 ปี       – รุ่นอายุ 40 – 44 ปี     – รุ่นอายุ 45 – 49 ปี         

            – รุ่นอายุ 50 – 54 ปี      – รุ่นอายุ 55 – 59 ปี       – รุ่นอายุ 60 – 64 ปี

            – รุ่นอายุ 65 – 69 ปี     – และรุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป

     

            ประเภทหญิง  จำนวน  6 รุ่น  ดังนี้ 

            – รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี         – รุ่นอายุ 16 – 29 ปี         

            – รุ่นอายุ 30 – 39 ปี          – รุ่นอายุ 40 – 49 ปี

            – รุ่นอายุ 50 – 59 ปี           – รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

            2.  การแข่งขันเดินระยะทาง 3 กิโลเมตร(ไม่จำแนกเพศ และรุ่น)

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเป็นนักข่าวที่หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ ทำข่าวหลายรูปแบบกว่า 10 ปี