อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนอิสลามทำการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรค เบาหวาน ความดันโลหิตและไขมันในเส้นเลือด

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนอิสลามทำการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรค เบาหวาน ความดันโลหิตและไขมันในเส้นเลือด

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนอิสลามทำการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรค เบาหวาน ความดันโลหิตและไขมันในเส้นเลือด

                ที่ศูนย์สาธารณสุขชุมชนอิสลาม เขตเทศบาลนครแม่สอด  อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนอิสลามหรือ อสม.ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ผู้สูงอายุชุมชนอิสลามหรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

 

             เนื่องด้วย ทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลแม่สอด                ได้ให้ จนท.อสม.ประจำชุมชนอิสลามตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตชุมชนอิสลาม  ซึ่งการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ เป็นการตรวจ และให้คำปรึกษาโรค ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ หรือ ยังไม่พบโรค ซึ่งโดยทั่วไป เรียกว่า “ตรวจสุขภาพ หรือการตรวจสุขภาพประจำปี” รวมถึงเป็นการค้นหาโรคเรื้อรังเบื้องต้น ที่พบได้บ่อยในคนที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป เช่น โรคไขมันในเลือดสูง  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  โรคอัมพฤกษ์ – อัมพาต และมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรี ซึ่งโรคดังกล่าว            หากตรวจพบตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก อาการจะไม่รุนแรงสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้ หากปล่อยให้เป็นเรื้อรังหรือไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาในภายหลัง

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป