อาสาสมัครสาธารณสุขทั้ง 20 ชุมชนออกสำรวจลูกน้ำยุงลายในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

อาสาสมัครสาธารณสุขทั้ง 20 ชุมชนออกสำรวจลูกน้ำยุงลายในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

อาสาสมัครสาธารณสุขทั้ง 20 ชุมชนออกสำรวจลูกน้ำยุงลายในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

            ที่ลานวัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมรณรงค์ออกสำรวจกำจัดลูกน้ำยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข 20 ชุมชนๆละ 5 คนรวมทั้งสิ้นกว่า 100 คน การจัดกิจกรรมรณรงค์ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายและปีองกันไข้เลือดออกในครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายในบริเวณบ้านพักอาศัย และการดำเนินมาตรการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝน ยุงมีการเพาะพันธุ์ฟักไข่อย่างรวดเร็ว ซึ่งทางโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจึงได้จัดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ออกตรวจสำรวจลูกน้ำยุงลาย

            โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดและเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดนำ อาสาสมัครสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถึงแม้ว่าประชานจะมีพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลายโดยการปิดฝาน้ำดื่ม-น้ำใช้มากเป็นอันดับหนึ่ง แต่การสำรวจเพื่อลำดับแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายกลับพบว่าโอ่ง และภาชนะกักเก็บน้ำใช้มีลูกน้ำยุงลายมากที่สุด  จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ประชาชนจะต้องใส่ใจมากขึ้น เพราะเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จากการสำรวจในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนยังมีพฤติกรรมควบคุมและป้องกันลูกน้ำยุงลายน้อย ภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลายค่อนข้างสูง ทางผู้สำรวจจึงชี้ให้เห็นผลกระทบและความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากโรคไข้เลือดออกนี้

////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป