อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอพบพระ จัดโครงการสุขภาพดี วิถีชนเผ่า ประจำปีงบประมาณ 2558

อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอพบพระ จัดโครงการสุขภาพดี วิถีชนเผ่า ประจำปีงบประมาณ 2558

อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอพบพระ จัดโครงการสุขภาพดี วิถีชนเผ่า ประจำปีงบประมาณ 2558

                ณ.คริสตจักรร่มพระคุณไมตรีจิต ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตากนายวินัย อยู่เหล่าพาณิชย์สมาชิกอบต.อบต.คีรีราษฎร์เป็นประธานเปิดโครงการ สุขภาพดี วิถีชนเผ่า(อาขา,มูเซอ,จีน,ลีซอ,เย้า,ม้ง)ปีงบประมาณ2558และมีนส.ดวงมณี นาละต๊ะพยาบาลวิชาชีพ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีการจัดกิจกรรมซุ้มนิทรรศการและประกวดบุคคลต้นแบบสุขภาพดีวิถีชนเผ่า(อาขา,มูเซอ,จีน,ลีซอ,เย้า,ม้ง)มีการให้ความรู้เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลัก 3 อ. เรื่อง การเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลัก 3  เรื่อง.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลัก 3 อ. เรื่องการการปรับเปลี่ยนพฤษติกรรมด้วยหลัก 2 ส.และมีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้กว่า 300 คนโดยการจัดโครงการในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการดูแลสุขภาพ ของประชาชนและขับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทยโดยการมีส่วนร่วมและความเข็มแข็ง ของภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความรู้ มี่ถูกต้องในกาดูแลสุขภาพ ตลอดจนทราบถึงพิษภัยและผลกระทบที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเริ้อรังแก่ประชาชน ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดทักษะและสามารถ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชนเผ่ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ต่อไป

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป