อำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมงานวันสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปี ๒๕๕๘

อำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมงานวันสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปี ๒๕๕๘

ณ บ้านทรัพย์ศิลา ม.๑๙ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้างจ.สุพรรณบุรี

                  สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้างได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จัดงานวันสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านนางพิมพ์ณัฐฏา นาคแท้ ม.19 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้างจ.สุพรรณบุรี ในวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

              โดยในงานมีหน่วยงานต่างๆร่วมงานมากมาย ได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาด่านช้าง, กรมพัฒนาที่ดิน, ร่วมจัดนิทรรศการ โดยในงานวันสาธิตมีกิจกรรมเช่น การเลี้ยงหมูป่า ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ การปลูกผักอินทรีย์ การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับผู้สนใจ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง โทร ๐๓๕-๕๙๕๐๓๑

 ABOUT THE AUTHOR

อัครสิชฌ์ มหาจิราศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี