อำเภอพบพระ จัดกีฬาสร้างความสัมพันธ์และสันติสุข แนวชายแดน เตรียมความพร้อมรองรับเขตเศรษฐกิจอาเซียนการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอำเภอพบพระ จ.ตาก

อำเภอพบพระ จัดกีฬาสร้างความสัมพันธ์และสันติสุข แนวชายแดน เตรียมความพร้อมรองรับเขตเศรษฐกิจอาเซียนการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอำเภอพบพระ จ.ตาก

อำเภอพบพระ จัดกีฬาสร้างความสัมพันธ์และสันติสุข แนวชายแดน เตรียมความพร้อมรองรับเขตเศรษฐกิจอาเซียนการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอำเภอพบพระ จ.ตาก

                อำเภอพบพระ จัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์และสันติสุข แนวชายแดน เตรียมความพร้อมรองรับเขตเศรษฐกิจอาเซียนการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอำเภอพบพระ จ.ตาก โดยนายฉัทธนาตย์ เทียนขาว นายอำเภอพบพระเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน อำเภอพบพระ จ.ตากประจำปี2558  และ นายศราวุธ ทังดิน ปลัดอำเภอพบพระเป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ.สนามกีฬาโรงเรียนพบพระวิทยาคมอำเภอพบพระ จ.ตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั้งไทย และเมียนมาร์ เข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 500 คน โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความไว้วางใจระหว่างกันกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนในหลายมิติ เช่น ทางด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรมและประเพณีด้านศาสนา ด้านกีฬาก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่สำคัญ เพื่อเป็นสื่อกลางนำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่บรรยากาศ แห่งมิตรภาพ เกิดความสันติสุขตามแนวชายแดน ทั้งสองประเทศ ตลอดจนการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

//////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป