อำเภอพบพระ เปิดศูนย์ประสานงานระดับตำบลและคลินิกนักลงทุนระดับอำเภอ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ

อำเภอพบพระ เปิดศูนย์ประสานงานระดับตำบลและคลินิกนักลงทุนระดับอำเภอ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ

อำเภอพบพระ เปิดศูนย์ประสานงานระดับตำบลและคลินิกนักลงทุนระดับอำเภอ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ

                ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ นายสมชัยฐ หทะยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ประสานงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตากและคลินิกนักลงทุน โดยมี ร้อยโทเฉลิม  บุญพรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานระดับตำบลตำบลพบพระ – ตำบลช่องแคบ-ตำบลวาเล่ย์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง

                โดยการเปิดศูนย์ประสานงานและคลินิกนักลงทุนระดับตำบลเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะขยายตัว โดยมีศูนย์ประจำตำบลให้เกิดความเข็มแข็ง ชัดเจน ประสานใจ ประสานผลประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยแท้จริงศูนย์ประสานงานและคลินิกนักลงทุนระดับตำบลจึงมีความสำคัญในการประสานงานด้านต่างๆในพื้นที่ให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจและนักลงทุนที่สนใจสามารถมาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลมากยิ่งขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างแท้จริง และยั่งยืน โดยในศูนย์ประสานงานและคลินิกนักลงทุนจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลหลากมิติ จากคณะทำงานของแต่ละตำบล เข้าใจ เข้าถึง ข้อมูลทุกพื้นที่ ทั้งเรื่องการใช้ที่ดินในพื้นที่ การกำหนดผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การเร่งรัดขอถนน ไฟฟ้า แหล่งน้ำ เพื่อรองรับการลงทุน และ เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในทุกตำบล รับ AEC

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป