อำเภอพบพระขับเคลื่อน นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก อบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ผู้นำท้องที่ ฝ่ายปกครอง เพิ่มความรู้สร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

อำเภอพบพระขับเคลื่อน นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก อบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ผู้นำท้องที่ ฝ่ายปกครอง เพิ่มความรู้สร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

อำเภอพบพระขับเคลื่อน นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก อบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ผู้นำท้องที่ ฝ่ายปกครอง เพิ่มความรู้สร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

                ที่ห้องประชุมอำเภอพบพระ นายฉัทธนาตย์ เทียนขาวนายอำเภอพบพระเป็นประธานเปิดงานอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ผู้นำท้องที่ ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย.นางสาวสายผึ่ง สุวรรณจันทร์ ปลัดอำเภอพบพระ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดการอบรมครั้งนี้เพื่อความตระหนักรู้ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบุคลากรภาครัฐ ผู้นำท้องที่ ฝ่ายปกครอง และสามารถนำ ไปขยายผลปฏิบัติงานไปยังประชาชน  , เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐผู้นำท้องที่ฝ่ายปกครอง สามารถปฏิบัติหนาที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปทางเดียวกัน และมีเทคนิคที่ดีในการทำงาน ในเรื้องเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก อำเภอพบพระ , เพื่อสร้างจิตสำนึก ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของบุคคลากรภาครัฐ ผู้นำท้องที่ ฝ่ายปกครองในการปฏิบัติหน้าที่”เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ท้องที่อำเภอพบพระ” ตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเรื่อง การจัดตั้งและการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเรื่องแนวทางการพัฒนาเมืองชายแดน เพื่อนำไปสู่พื้นที่เศรษฐกิจใหม่เรื่องการสนับสนุนจากภาครัฐ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ     โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก , สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดตาก , สำนักคลังจังหวัดตาก และมีส่วนราชการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ กว่า 400 คน

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ                                 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป