อำเภอพบพระจัดการประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอพบพระและประชุมคณะกรรมการ บริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.)ครั้งที่1/2559

อำเภอพบพระจัดการประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอพบพระและประชุมคณะกรรมการ บริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.)ครั้งที่1/2559

อำเภอพบพระจัดการประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอพบพระและประชุมคณะกรรมการ บริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.)ครั้งที่1/2559

                เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 นายฉัทธนาตย์  เทียนขาว นายอำเภอพบพระ เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพบพระ และการประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ(กบอ.) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ  อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  โดย ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จากภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอพบพระเข้าประชุมในครั้งนี้โดยพร้อม โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยจังหวัดตากมีคำสั่งย้ายข้าราชการสังกัดกรมการปกครองตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) จำนวน2ราย คือ 1.นายพันทิพ ชาญถิ่น ย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2.นายพิเชษฐ์ สุนันต๊ะ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครอง ที่ทำการปกครอง อำเภอสามเงา, เรื่องเตรียมการจัดงานสร้างความเข้มแข็งประชารัฐ โครงการ “สร้างเจ้าสัวน้อย” SME”  ด้วยจังหวัดตากจะดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างควาทเข้มแข็งประชารัฐ โครงการ “สร้างเจ้าสัวน้อย” SME  โดย.มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การค้าการลงทุน ก้าวข้ามประตูสู่อันดามันหรือเอเชีย โดย.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะใด้รับองค์ความรู้และเพิ่มช่องทางการค้าการลงทุน เพื่อพลิกหรือเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ และสิทธิพิเศษ ยกเว้น ลดหย่อน ผ่อนปรน  , เรื่อง สรุป รวมอันดับโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในปี 2558 โรคอุจจาระร่วง พบจำนวนผู้ป่วยที่ 2,652ราย , ไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบจำนวนผู้ป่วยที่ 1,191 ราย ไข้รากสาดใหญ่  จำนวนผู้ป่วยที่พบ289 ราย , ไข้เลือดออก จำนวนผู้ป่วยที่พบ287ราย , ปอดบวม จำนวนผู้ป่วยที่พบ 114รายและกำหนดการออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ที่ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาบ้านแม่ฟ้าหลวง บ้านแม่ละเมา หมู่ที่ 2 ต.คีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จ.ตาก ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

/////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป