อำเภอพบพระร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังนเรศวรจัดการอบรมโครงการฝึกจัดตั้งกำลังประชาชนตำบลชายแดน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน

อำเภอพบพระร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังนเรศวรจัดการอบรมโครงการฝึกจัดตั้งกำลังประชาชนตำบลชายแดน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน

อำเภอพบพระร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังนเรศวรจัดการอบรมโครงการฝึกจัดตั้งกำลังประชาชนตำบลชายแดน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน

                ที่วัดบ้านวาเล่ย์ใต้ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก อำเภอพบพระร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังนเรศวรจัดการอบรมโครงการฝึกจัดตั้งกำลังประชาชนตำบลชายแดน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559  โดยมี ร.อ.ชาครีย์ แก้วศรีศุภวงศ์ ผบ.ร้อย.ร.422 เป็นประธานปิดโครงการและ รต.วรยุทธ เพ็งยิ้ม หัวหน้าชุดปฎิบัติการพลเรือนที่301 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ชุมชนชายแดนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยคุกคาม ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนมีความสามารถในการป้องกันตนเองและหมู่บ้านจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ , เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถรายงานข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ , เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความชำนาญ และความมันใจในการใช้อาวุธ , เป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักแผ่นดิน และดำรงรักษาไว้ซึ่ง สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันทีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อปลูกจิตสำนึกในชุมชนชายแดน เกิดความรัก และห่วงแหนพื้นที่ ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในชุมชน และร่วมกันในการปกป้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติในพื้นที่ชายแดน ตลอดจนสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการทหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ

                กำลังประชาชน ถือได้ว่าเป็นกำลังทีมีส่วนสำคัญ และสามารถที่จะลดข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของหน่วยทหาร ที่มีหน้าที่ป้องกันชายแดนได้เป็นอย่างดี ซึ้งสามารถแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร ในเรื่องต่างๆในพื้นที่ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้หน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง สามารถเตรียมการวางแผน แก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลา ทางกองกำลังนเรศวร จึงได้ทำการฝึก จัดตั้งกำลังประชาชนตำบลชายแดน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน

ภาพ / ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป